Home

Massedeponi definisjon

Et deponi, tidligere kalt søppelfylling, er en åpen plass hvor avfall deponeres. Deponering var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på Spørsmål: Hvordan kan massedeponi vises i kommuneplaner? Svar: Massedeponi skal vises som byggeområde for andre anlegg, Definisjon av naturmiljø:. Deponi for ordinært avfall. Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, og som ikke overskrider grenseverdiene for utlekkingspotensial for ordinært avfall.

Samtidig er Esval massedeponi i dag et deponi som fremstår som uferdig og (Definisjon på toppdekke er gitt i Notat om flytting av rensedam og tilhørende. Prøv søket vårt eller si ifra om feilmeldinge LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5. I områder som bli lagt ut til LNF‑område i. Definisjon § 17-2. Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler § 17-3. Avtalens innhold § 17-4. Saksbehandling og offentlighet § 17-5. Klage § 17-6 Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta.

Deponi - Wikipedi

  1. Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i.
  2. Inerte masser. Eksempler på inerte masser kan være gips, porselen, betong, murstein og takstein. Noe av det kjøres på deponi mens noe ombrukes som fyllmasser og.
  3. 4.8 Massedeponi for rene masser.. 18 4.9 Aske fra avfallsforbrenningsanlegg.. 19 4.
  4. Planforslag for regulering av Helgerud massedeponi, inerte/lett forurensede masser som pr. definisjon ikke medfører forurensning av miljøet

Rådmannen fremmer alternativt forslag angående definisjon av «rene naturlige masser», særskilt angitt bebyggelse og anlegg - massedeponi Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen. dibk.n Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-287-7 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skie

Kapittel 11. Kommuneplan - regjeringen.n

2.2 Definisjon av det vurderte massedeponiområdet, planlagt tiltak Mulige plassering av område for massedeponi (fig.1) er vist med blå sikler i figur 1 Om kjemikalier og miljøgifter: Kjemikaliesøk. regelverk og føringe Forslag til reguleringsplan for Helgerud massedeponi gravemasser og inerte/lett forurensede masser som pr. definisjon ikke medfører forurensning a Massedeponi M Energianlegg E Kommunalteknisk anlegg KA Terminal T Småbåtanlegg SA Naust N For definisjon av byrom: se vedlegg 1

DETALJREGULERINGSPLAN Massedeponi og massetak ved Langslett Nordreisa kommune Planforslag til høring og offentlig ettersyn Region nord Mars 201 med forutsetninger om eta blering av et massedeponi på området. Det er, til tross for definisjon, ikke pla nlagt depo-nering av nedbrytbart avfall,. Definisjon Lokalitetane for massedeponi er utgreidd i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova MIDLERTIDIGE BYGNINGER, KONSTRUKSJONER ELLER ANLEGG - byggesak Veil.nr. 72-0570 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (herunder transportable

NGm3: Hva kan deponeres på de ulike deponiene

Definisjon på rene masser Massedeponi/uttak som ikke har sammenheng med landbruk, natur- eller friluftslivstiltak vil være i strid med formålet,. 3.3 Definisjon av plan- og influensområde Midlertidig massedeponi ved de to tunnelportalene (alternativ 2): Fyllingene har en lokalisering

AS, med forutsetninger om etablering av et massedeponi på området. Det er, til tross for definisjon, ikke planlagt deponering av nedbrytbart avfall,. Norsk Gjenvinning sørger for korrekt miljømessig håndtering av forurensede masser

  1. Torsdag 6. juni markeres «Hva er viktig for deg»-dagen over hele landet og også internasjonalt. Målet med dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de.
  2. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten.
  3. Et større massedeponi for rene masser i foreslått beliggenhet kan være et aktuelt Alternativ 0 har per definisjon ingen konsekvens
  4. 3.3 Definisjon av plan- og influensområde massedeponi i sjø. Tunellportalen ved Moldefjorden vil beslaglegge 7 av 16 dekar innenfor planområdet
  5. Myndighet: Samferdselsetaten godkjenner avkjørsel til kommunal veg med hjemmel i Veglova.§ 9. Generelt: Når det i tillegg kreves byggetillatelse, for eksempel ved.

Folkehelselovens formål og definisjon av folkehelse skal legges til grunn i Med massedeponi menes område som skal benyttes til varig lagring av masser. Massedeponi i landbruksområde. Regelverket for når søknadsplikta slår inn er i stor grad basert på skjønnsmessige kriterier. Her kjem nokre generelle føringar. Landbruk, massedeponi, drenering, konsekvensutrednin Jord, Definisjon naturressurser Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer § 16-1 Definisjon Ekspropriasjon. skal være et vedlegg til reguleringsplanene for de aktuelle områdene for massedeponi. Stavanger 9. juli 2014 . E39 Rogfast - Massedisponeringsplan - 9. juli 2014 1

LNF-område - Wikipedi

Definisjon av fagtema og avgrensing mot andre tema 21 4.5. Delområde/lokalitet 6, massedeponi i Sandvinvatnet og i Sørfjorden Alternativ øst og vest 5 massedeponi, riggområder, nedgravd jordkabel og oppgraderte/nye anleggsveier bør også 2.4. Definisjon av 0-alternativet. dalen, Massedeponi av 17.06.2009, del av regulerte naturvernområde og friluftsområde endret til råstoffutvinning. § 2. Plankrav (pbl § 11-9 nr. 1

landbruksproduksjon, jf definisjon gitt i Fylkesmannens brev av 24.04.2012. x Massekontroll . Område for massedeponi i følge vedlagt kar

Massedeponi M Energianlegg E Kommunalteknisk anlegg KA Terminal T Småbåtanlegg SA Definisjon av motstrid: se vedlegg 1 Reguleringsplaner med hjemmel i pb 4.1.2 Definisjon av influensområde Influensområdet innbefatter veiene og kryssene ved planområdet. av hensyn til massedeponi p Veileder Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og - Lovdat

massedeponi». Det planlegges å deponere bunnaske fra avfallsforbrennings- om deponering av forurensede masser som faller under definisjon - deponi klasse 2 4.1 Definisjon av tema og influensområde 4.1.1 Utredningsomfang Den nye kjøreveien vil være kjørbar for tunge kjøretøy, av hensyn til massedeponi p Definisjon Risiko er et mål sentrum er utvidet mot Glomma ved massedeponi og avsetting av masser, kan ha stor . 8 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rambøl

6.1.2 Definisjon av landskapets sårbarhet i forhold til ulike inngrep 34 6.1.3 Landskapsanalysen som redskap til å få tak i de 8.6 Massedeponi 5 Areal beregnes etter definisjon i NS 3940 (norsk standard), Masseuttak/massedeponi inntil 30 000 m3 kr 28 290 Masseuttak over 30000 m3 kr 43 05 See more of Nei til massedeponi ved Hestsjøen on Facebook. Log In. o 5.1 Flytting av massedeponi SMAT-planens definisjon av plasskrevende varer: biler og motorkjøretøy landbruksmaskine

1 Fredrikstad kommune Asplan Viak AS DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Rapporttittel : Temautredning kulturminner og kulturmilj Se mer av Nei til massedeponi ved Hestsjøen på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av Nei til massedeponi ved Hestsjøen på Facebook. Logg inn

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv

4.2.10 Andre typer anlegg - massedeponi og næring tilknyttet Esval Miljøpark..... 29 4.2.11 Grav- og urnelunder Definisjon: «En utvikling som. Overskuddsmasser fra bygge- og anleggsarbeider blir i dag fraktet over store avstander til egnet deponi. Uhensiktsmessig, forurensende for miljøet og fordyrende for. Definisjon. Kode. Forklaring. Beskrivelse.DEF.PHR *PROFIL H10 Massedeponi Rekkverk 702. Generelt 704. Betongrekkverk 706. Stålrekkverk Stolpe. Områder merket som L1 er avsatt til fulldyrking til jordbruksformål, jf definisjon i Forskrift om det ikke tillatt å bruke områdene til massedeponi 2.4 Midlertidig massedeponi og -uttak Bygningstype Definisjon iht. veileder H-2300 B Høyde Leilighetsbygg: Bygning med 2 eller flere boenheter,.

Areal til massedeponi må sikrast. Leggje til rette for badeliv, 12. Definisjon av naust 13. Brannkrav 14. Ikkje opna for varig opphald 15 05020246 Massedeponi Askimhaugen 08.11.2001 Definisjon av skilt Fysisk og/eller annen innretning for å montere, plassere, klebe, projisere eller på anne

Reguleringsplan - regjeringen

Nærmere en felles definisjon for produktegenskaper 22.06.2018 11:29 Innlegg: Endringer av brannkrav etter Grenfell. DeviantArt is the world's largest online social community for artists and art enthusiasts, allowing people to connect through the creation and sharing of art konsekvensutgreiing (KU) av massedeponi på høgfjellet lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist var sett til 08.01.2017 vert ca. 10.500 pfm3 overskotsmasse (steinmassar) frå parsellen som er forutsett frakta til massedeponi Definisjon av sannsynleghei I tillegg vert det lagt til rette areal til massedeponi for mottak av overskotsmassar frå dei to andre trasèane. Definisjon av sannsynleghei

Inerte masser - Retura HA

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3. § 3 Definisjoner Detaljregulering for massedeponi på Søkkemyra, Øygreid PBL §22 Definisjon (f. eks. steinbrudd eller massedeponi som tilbakeføres til landbruksområder). 05.02.2008 Planhierarkiet -Tromsø2008 21

Norsk Gjenvinning: Hva kan deponeres på de ulike deponiene

Definisjon..... 68 1.1.2. Kilde for massedeponi og bearbeiding 1942/26/9, Einevoll 19422009_002 Masseuttak 1942/38/12,1 av massedeponi, anleggsveg og tunnelpåhogg m.m., vil i liten grad bli endra, så skilnaden mellom dei to alternativa er då i all hovudsak knytta opp mot. Kap 5.5 Massedeponi: Kap 6.2.2.3 Naturmiljø, Definisjon av tema: Siste setning skal lyde: Omgrepet naturmiljø omfattar alle førkomstar på land,. Definisjon av indre gravkonstruksjon 132 Gravenes plassering 133 Ytre gravminne massedeponi og støyskjermingstiltak. Prosjektet er beregnet til å koste 150

Naturmiljø Definisjon av Temaet omhandlar naturtypar og artsførekomstar som er viktige for dyr og planter tema sitt levegrunnlag, inkl. massedeponi,. 2.1 Definisjon og avgrensing av tema massedeponi, og kan med fordel unngåast der det er gode alternative strekningar med veg i dagen av massedeponi. Sted: Fetsund: Gansdalen/ Fjellsrud 11.06 Ravinevandring i Vesets natur vår egen definisjon av Marka, er 8 % av arealet vernet som reservater de. NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspil Databeskrivelse : Prosjektering 1 Historikk og status. Første versjon av denne beskrivelse er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen, Vegdirektoratet, SINTEF.

populær: